Home    Participants   Workshop   Program   About    Contacts    Insta    fb 

[EN]

This workshop focuses on body awareness, space awareness and the creation of visible and invisible relations between our physical body and its surrounding through performative actions. Participants will be introduced to work with the immateriality of time, through excercises which heighten the awareness and our senses, to be in the present moment. We will observe our constant transformation, which manifests itself through movement and action. The workshop intends to discover new tools for performative intervention, and might open up new ways of responding to everyday situations.

PLEASE BRING:

- One object you feel related to (for any reason).
This can be anything you feel some kind of special connection with.

- Сomfortable clothes

- Blanket to lie on the floor


About Jasmin Schaitl  

Graduated of the University of Applied Arts in Vienna (2012). Since 2011, she has worked internationally as a solo-performer, visual artist, artistic director of group performances, leader of workshops and interdisciplinary projects, curator and teacher. Schaitl has participated in a range of projects in Austria, Belgium, Czech Republic, Germany, the Baltics, Finland, Poland, Bulgaria, Mexico, South Korea, Brazil, the US, and the UK.

Active in a variety of media, her practice is based on minimalism, reduction, precision, concentration and meditative working methods seeking a balance between existing juxtapositions, such as presence-absence, beginning – end, duration – moment, lightness – heaviness. Schaitl is also interested in the notion of time in the context of its individual experience and perception and focusses on the unspectacular aspects of reality in the realm of increasingly fast-paced social life.

www.jasminschaitl.com

[Українська]

Цей воркшоп присвячений усвідомленню тіла, усвідомленню простору та створенню видимих і невидимих зв'язків між нашим фізичним тілом та його оточенням завдяки перформативним діям. Учасникам буде запропоновано працювати з нематеріальністю часу, через вправи, які підсилюють усвідомлення і наші почуття, щоби знаходитись у даному моменті. Ми спостерігатимемо за нашим постійним перетворенням, яке проявляє себе у русі та дії. Школа має на меті відкрити нові інструменти для вираження у перформансі та може відкрити нові способи реагування на повсякденні ситуації.

БУДЬ ЛАСКА ПРИНЕСІТЬ:

- Один об'єкт, який ви відчуваєте, пов'язаний з вами (з будь-якої причини). Це може бути що завгодно, до чого ви відчуваєте якийсь особливий зв'язок

- Зручний одяг

- Коцик щоб лежати на підлозі


Про Жасмін Шайтл

Випускниця Університету прикладного мистецтва у Відні (2012). З 2011 року працює на міжнародному рівні як соло-перформерка, візуальна художниця, художня режисерка групових виступів, лідерка семінарів та міждисциплінарних проектів, кураторка та викладачка. Шайтл брала участь у ряді проектів в Австрії, Бельгії, Чехії, Німеччині, Прибалтиці, Фінляндії, Польщі, Болгарії, Мексиці, Південній Кореї, Бразилії, США і Великобританії.
Активна у різноманітних медіа, її практика ґрунтується на мінімалізмі, спрощенні, точності, концентрації та медитативних методах роботи, які націлені на знаходження балансу між існуючими протиставленнями, такими як присутність - відсутність, початок - кінець, тривалість - момент, легкість - тяжкість. Шайтл також цікавиться поняттям часу в контексті його індивідуального досвіду і сприйняття, і на тлі зростаючої інтенсивності соціального життя зосереджує свою увагу на непримітних аспектах реальності.

www.jasminschaitl.com